Podcast, דברים

פרק 46 – פרשת ראה – "בשר זה לכתחילה?!?"

בשיתוף נתן ארונס

על היתר אכילת בשר בספר בראשית ובדור הראשון ליציאת מצריים, ועל הבשורה המשמעותית של משה בעניין אכילתו בספר דברים. על קשר מעניין בין, אכילה, עבודת ה' ועבודה זרה, שמחה, חגים ושיתוף החלשים בחברה, המצטרפים כולם בפרשתנו לתמונה מרתקת. עיון בחלק הראשון של 'המצווה אשר אנוכי מצווך היום' בנאום המצווה והברית של משה.
בפינת ההפטרה, בוחרת רחל ליפשיץ לדבר דווקא על צמחונות והסכנה שבאכילת בשר, דרך שיר עדין של חלי איתן, ושיר מחוספס וקשה של יהודה עדר.

Podcast, דברים

פרק 45 – פרשת עקב – "פרדוקס זכות האבות"

בשיתוף נתן ארונס

מה מעניקה לנו זכות האבות ומה אנחנו צרכים להרוויח בעצמינו. על הפרדוקס שעמד בפני משה ברצותו גם להוכיח את עם ישראל וגם לחזק אותו, ועל ההבנה ש'ככל שיהיה יותר רע יהיה יותר טוב'. נסיון להבין את המהלך הפסיכולוגי והתאולוגי של החלק השני בפתיחת נאום המצווה והברית.
בפינת ההפטרה מביאה רחל ליפשיץ את שירה של אווה מורסיאנו, על ארץ סבוכה בחוטים של עם ועל אדם סבוך בחוטים של ארץ.

Podcast, דברים

פרק 44 – פרשת ואתחנן – "הברית הלא חדשה"

בשיתוף נתן ארונס

על פתיחת הנאום השני של משה רבנו בספר דברים, שהוא מבוך של מראות וטקסטים שמצלצלים לנו ממקומות אחרים, ועל ההבנה שלכל חלק בטקסט יש משמעות והקשר. על ברית נוספת שהיא, כפי שחשוב למשה להדגיש, חולייה בשרשרת של בריתות קודמות עם א-לוהים, ועל דיבור לקהל השומעים ודיבור לדורות.
בפינת ההפטרה מביאה רחל ליפשיץ (ומקריא ידידי אביעזר ליפשיץ) שיר של אברהם פריד באנגלית, המדבר על העמידה שלנו על כתפי ענקים.

Podcast, דברים

פרק 43 – פרשת דברים – "החזון של משה"

בשיתוף נתן ארונס

על הנאום הראשון של משה, על ההסבר של משה למה 11 יום הפכו לשלושים ושמונה שנים, למה הענקים תופסים חלק נכבד כל כך מהנאום, ומה מיקומם של כל העמים מצאצאי אברהם בחזונו הגדול של משה.
על חזון גדול שמשה מעמיד לפני מותו, ועל הנחישות שלו לסיים את המשימה שהוטלה עליו ולהכניס את עם ישראל לארץ המובטחת.
בפינת ההפטרה מביאה רחל ליפשיץ את שירה העמוק של לאה גולדברג, 'שלושה עמדו מול שבריו של שלם' על חלומות ושברם, ואת דבריו של הרב קוק על החלומות.

Podcast, דברים

פרק הקדמה – חומש דברים – 'המפה של ספר דברים'

בשיתוף נתן ארונס

פרק קצר המסביר כיצד בנוי ספר דברים, ומשרטט מפה המסדרת לנו את הנאום הראשון והשני ואת סיומו של הספר.
בפרק אנו מסבירים בצורה כללית מהם הנושאים בהם עוסק כל חלק, ומתכוננים לקראת המסע הבא לקראתנו – אל ספר שבונה קומה חדשה לתורה – קומה לאומית.