Podcast, דברים

פרק הקדמה – חומש דברים – 'המפה של ספר דברים'

בשיתוף נתן ארונס

פרק קצר המסביר כיצד בנוי ספר דברים, ומשרטט מפה המסדרת לנו את הנאום הראשון והשני ואת סיומו של הספר.
בפרק אנו מסבירים בצורה כללית מהם הנושאים בהם עוסק כל חלק, ומתכוננים לקראת המסע הבא לקראתנו – אל ספר שבונה קומה חדשה לתורה – קומה לאומית.

Podcast, דברים

פרק 43 – פרשת דברים – "החזון של משה"

בשיתוף נתן ארונס

על הנאום הראשון של משה, על ההסבר של משה למה 11 יום הפכו לשלושים ושמונה שנים, למה הענקים תופסים חלק נכבד כל כך מהנאום, ומה מיקומם של כל העמים מצאצאי אברהם בחזונו הגדול של משה.
על חזון גדול שמשה מעמיד לפני מותו, ועל הנחישות שלו לסיים את המשימה שהוטלה עליו ולהכניס את עם ישראל לארץ המובטחת.
בפינת ההפטרה מביאה רחל ליפשיץ את שירה העמוק של לאה גולדברג, 'שלושה עמדו מול שבריו של שלם' על חלומות ושברם, ואת דבריו של הרב קוק על החלומות.

Podcast, דברים

פרק 44 – פרשת ואתחנן – "הברית הלא חדשה"

בשיתוף נתן ארונס

על פתיחת הנאום השני של משה רבנו בספר דברים, שהוא מבוך של מראות וטקסטים שמצלצלים לנו ממקומות אחרים, ועל ההבנה שלכל חלק בטקסט יש משמעות והקשר. על ברית נוספת שהיא, כפי שחשוב למשה להדגיש, חולייה בשרשרת של בריתות קודמות עם א-לוהים, ועל דיבור לקהל השומעים ודיבור לדורות.
בפינת ההפטרה מביאה רחל ליפשיץ (ומקריא ידידי אביעזר ליפשיץ) שיר של אברהם פריד באנגלית, המדבר על העמידה שלנו על כתפי ענקים.

Podcast, דברים

פרק 45 – פרשת עקב – "פרדוקס זכות האבות"

בשיתוף נתן ארונס

מה מעניקה לנו זכות האבות ומה אנחנו צרכים להרוויח בעצמינו. על הפרדוקס שעמד בפני משה ברצותו גם להוכיח את עם ישראל וגם לחזק אותו, ועל ההבנה ש'ככל שיהיה יותר רע יהיה יותר טוב'. נסיון להבין את המהלך הפסיכולוגי והתאולוגי של החלק השני בפתיחת נאום המצווה והברית.
בפינת ההפטרה מביאה רחל ליפשיץ את שירה של אווה מורסיאנו, על ארץ סבוכה בחוטים של עם ועל אדם סבוך בחוטים של ארץ.

Podcast, דברים

פרק 46 – פרשת ראה – "בשר זה לכתחילה?!?"

בשיתוף נתן ארונס

על היתר אכילת בשר בספר בראשית ובדור הראשון ליציאת מצריים, ועל הבשורה המשמעותית של משה בעניין אכילתו בספר דברים. על קשר מעניין בין, אכילה, עבודת ה' ועבודה זרה, שמחה, חגים ושיתוף החלשים בחברה, המצטרפים כולם בפרשתנו לתמונה מרתקת. עיון בחלק הראשון של 'המצווה אשר אנוכי מצווך היום' בנאום המצווה והברית של משה.
בפינת ההפטרה, בוחרת רחל ליפשיץ לדבר דווקא על צמחונות והסכנה שבאכילת בשר, דרך שיר עדין של חלי איתן, ושיר מחוספס וקשה של יהודה עדר.

Podcast, דברים

פרק 47 – פרשת שופטים – "על איזונים ובלמים"

בשיתוף נתן ארונס

על המושג 'משפט' שמתפרש בפרשתנו להנהגה, ריבונות, דין צדק והתחדשות התורה. על סוגי השופטים ומוסדות המשפט שהתורה מעמידה, על מקור כוחם ועל האיזונים והבלמים בניהם. על תחומי המשפט והדין העיקריים, ועל 'פיזור' של חלק מענייני המשפט במקומות נוספים לאורך 'נאום המצווה והברית'.
בפינת ההפטרה, מתמקדת רחל ליפשיץ בצווי על גאולת הדם הדם בפרשתנו – גם הוא חלק מעניין המשפט – ומביאה שיר מעניין של משורר ערבי, טהא מוחמד עלי, על הנקמה.

Podcast, דברים

פרק 48 – פרשת כי תצא – "כי תצא למשפחה"

בשיתוף נתן ארונס

הפרשה עם כמות המצוות הרבה ביותר בתורה, סובבת בעומקה סביב נושא אחד – המשפחה. ננסה להראות כיצד התורה מסדרת מצוות זו לצד זו, כדי ללמד אותנו מאחת על חברתה, וכדי לספר סיפור. סיפור שמתגלגל לאורך כל הפרשה. על משפחות טובות ומשפחות רעות, משפחות הרוסות ומשפחות נבנות. וכולן מאושרות או עצובות כל אחת בדרכה שלה..
בסיום נחשוף גם את המנורה של נאום המצווה והברית. בדומה לספר ויקרא, גם נאום המצווה והברית סודר בספו בצורת מנורה יפיפייה המאירה לנו מה עומד במרכז חיינו.
בפינת ההפטרה, מביאה רחל ליפשיץ את השיר החזק ביותר העוסק במשפחה, שירו של דוד המלך. 'שיר המעלות.. יגיע כפיך כי תאכל..'.